Regulamin strony

Regulaminkorzystania

 

 Postanowienia ogólne

1.      NiniejszyRegulamin określa zasady korzystania przez mieszkańców Miasta Opola, zwanychdalej „Użytkownikami Serwisu” zserwisu internetowego dostępnego w wersji mobilnej na urządzenia mobilne zsystemem Android oraz poprzez stronę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl,  zwanym dalej 2.      Serwisjest zarządzany poprzez przeglądarkę internetową. 

1)     przeglądaniuaktualnych zgłoszeń w Serwisie ;

3)     rejestrowaniusię do Serwisu w celu utworzenia konta Użytkownika Serwisu;

4.      Właścicielemi administratorem Serwisu jest Miasto Opole, zwane dalej 5.       Serwis umożliwia  mieszkańcom Miasta Opola zgłaszanie problemówi potrzeb
( dewastacji, uszkodzeń, ustereki awarii )  za pośrednictwem stronyinternetowej lub aplikacji mobilnej „Mapa potrzeb Opola”.

                                    
  1)uszkodzenia i dewastacje

       3) lokale

        5) porządek i bezpieczeństwo

        7) odpady komunalne

       9) oświetlenie

       11) przystanki / wiaty

       13) wybiegi dla psów

       15) odśnieżanie

       17) inne

7.       Zgłoszenia nieprecyzyjne, wulgarne, inwestycyjne ( niebędące dewastacją, uszkodzeniem, usterką czy awarią)  nieleżące w kompetencjach WydziałówMerytorycznych UM Opola oraz podległych jednostek  będą  odznaczane jako zgłoszenia błędne i niebędą  rozpatrywane.

9.      Każdezgłoszenie w Serwisie ma charakter sprawy administracyjnej

§ 2


1.   Dostępdo Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet lub aplikacjimobilnej. 

3.   Procesrejestracji Użytkownika Serwisu możliwy jest wyłącznie z  poziomu aplikacji WWW.

5.   Rejestracjaw serwisie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-maillub telefon oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, w tym postanowieńdot. Polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzaniedanych osobowych dla potrzeb Serwisu.

7.   Korzystaniez serwisu bez rejestracji poprzez aplikację mobilną wymaga podania adresue-mail.  

9.   Użytkownicysmartfonów i tabletów Android mogą również korzystać z Serwisu przezprzeglądarkę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl,zainstalowanąna tych urządzeniach.

1)     używaćaktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych dostępnych w danymmomencie na rynku;

3)  AdministratorSerwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczeniatechniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik Serwisu, aktóre uniemożliwiają Użytkownikowi Serwisu korzystanie z Serwisu.

 

2.   UżytkownikSerwisu jest zobowiązany w szczególności do:

2)       korzystaniaz Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników Serwisu lub dla MiastaOpola,  z poszanowaniem przysługującychim praw.

 

Odpowiedzialność AdministratoraSerwisu

1.   AdministratorSerwisu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającypoprawność jego działania i ochronę danych osobowych Użytkowników Serwisu.

3.   AdministratorSerwisu zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcjioraz funkcji Serwisu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisuz ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innychwzględów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lubzwiązanych z modyfikacją Serwisu).

1)   sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystająz Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

3)   skutków udostępniania loginu i hasłaosobom nieuprawnionym;

5)    jakiekolwiek szkody spowodowanenieprzestrzeganiem przez Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu,w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności lub nieprawidłowymdziałaniem Serwisu;

 

Polityka prywatnościw Serwisie

 

2.       AdministratorSerwisu informuje Użytkownika Serwisu przed rejestracją o gromadzeniu i przetwarzaniudanych osobowych.

4.       Rejestracjado Serwisu lub zgłoszenie bez rejestracji wymaga od Użytkownika Serwisu wyrażenia   zgody  nagromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

6.       Pozaprzypadkami wskazanymi w z ust. 5 dane osobowe Użytkownika Serwisu nie zostanąujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika Serwisu.

8.       UżytkownikSerwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ichpoprawiania i  uzupełniania.   


§ 6

 

2.       UżytkownikSerwisu korzysta w każdym czasie i z zakresu z Serwisu wedle własnego uznania,z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie.  

4.       Regulamini jego zmiany są  podawane  do publicznej wiadomości na stronie: www.opole.pl.

6.       Korzystaniez Serwisu podlega wyłącznie prawu polskiemu.

3.       Zgłoszeniezawierające informacje niezgodne z prawem, naruszające zasady współżyciaspołecznego Administrator Serwisu będzie usuwał bez powiadamiania ich autorów. Prawo toobejmuje także zakładanie kont w innym celu niż zgłaszanie potrzeb. W raziepoważnego naruszenia prawa, czy podejrzenia o popełnieniu przestępstwaAdministrator Serwisu poinformuje o powyższym organyścigania.

5.       Użytkownik Serwisu ma prawo do rezygnacji z konta wkażdym czasie. 

1)        działania wsposób nie naruszający praw innych Użytkowników Serwisu;

3)        niepodawania informacji nieprawdziwych;

7.       Wszelkieinformacje o naruszeniach prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Serwisu należy kierować na adres wskazany w ust. 1.

MPO v1.4.5