Regulamin strony

Regulamin korzystania z Serwisu „Mapa potrzeb Opola”


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez mieszkańców Miasta Opola, zwanych dalej „Użytkownikami Serwisu” z serwisu internetowego dostępnego w wersji mobilnej na urządzenia mobilne z systemem Android oraz poprzez stronę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl,  zwanym dalej „Serwisem”.
 2. Serwis jest zarządzany poprzez przeglądarkę internetową.
 3. Korzystanie z Serwisu polega na:
  1. przeglądaniu aktualnych zgłoszeń w Serwisie (status „W trakcie”);
  2. dodawaniu nowych zgłoszeń przez niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu;
  3. rejestrowaniu się do Serwisu w celu utworzenia konta Użytkownika Serwisu;
  4. logowaniu się przez Użytkownika Serwisu na konto przy użyciu loginu oraz hasła i korzystanie  z Serwisu jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Miasto Opole, zwane dalej „Administratorem Serwisu”.
 5. Serwis umożliwia  mieszkańcom Miasta Opola zgłaszanie problemów i potrzeb za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej „Mapa potrzeb Opola”.
 6. Podstawowy zakres zgłaszanych problemów i potrzeb obejmuje:
  1. uszkodzenia i dewastacje;
  2. drogi;
  3. lokale;
  4. zieleń;
  5. porządek i bezpieczeństwo;
  6. dzikie wysypiska;
  7. odśnieżane;
  8. odpady komunalne przy pojemnikach;
  9. odpady na ulicy;
  10. przepełnione/brudne pojemniki na odpady;
  11. gruz w pojemnikach;
  12. elektroodpady;
  13. przepełnione kosze uliczne;
  14. oświetlenie;
  15. znaki ruchu drogowego;
  16. inne.
 7. Korzystanie z Serwisu przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
 8. Każde zgłoszenie w Serwisie powinno być realizowane bez zbędnej zwłoki.


§ 2 Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

 1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet lub aplikacji mobilnej.
 2. Dostęp jest możliwy w drodze rejestracji i następnie logowania albo bez rejestracji.
 3. Proces rejestracji Użytkownika Serwisu możliwy jest wyłącznie z  poziomu aplikacji WWW.
 4. W procesie rejestracji zakładane jest konto do wielokrotnego korzystania z Serwisu po uprzednim zalogowaniu.
 5. Rejestracja w serwisie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dot. Polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Serwisu.
 6. Korzystanie z serwisu bez rejestracji poprzez sieć Internet wymaga podania  adresu e-mail lub telefonu.
 7. Korzystanie z serwisu bez rejestracji poprzez aplikację mobilną wymaga podania adresu e-mail.
 8. Aplikacja mobilna dostępna jest tylko dla smartfonów i tabletów Android w sklepie Google Play - pod adresami https://play.google.com/apps/testing/pl.net.abakus.mpo.  Użytkownicy smartfonów czy tabletów innych typów (iOS - iPhone, Windows Mobile) mogą korzystać z Serwisu przez przeglądarkę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl, zainstalowaną na tych urządzeniach.
 9. Użytkownicy smartfonów i tabletów Android mogą również korzystać z Serwisu przez przeglądarkę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl, zainstalowaną na tych urządzeniach.
 10. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien:
  1. używać aktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych dostępnych w danym momencie na rynku;
  2. korzystać z urządzeń mobilnych Android w wersji 4.0.3 i nowszej.
 11. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik Serwisu, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Serwisu korzystanie z Serwisu.


§ 3 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w tym Polityki prywatności, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz zgodnie celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Miasta Opola i jego mieszkańców.
 2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników Serwisu lub dla Miasta Opola,  z poszanowaniem przysługujących im praw.
 3. Wszelkie zgłoszenia nie mające charakteru sprawy administracyjnej będą usuwane przez Administratora Serwisu.

§ 4 Odpowiedzialność Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania i ochronę danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie gwarantuje stałej dostępności do Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania w szczególności ze względu na okoliczności wymienione w ust. 3 oraz przerw w funkcjonowaniu wywołanych siłą wyższą.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz funkcji Serwisu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu).
 4. Administrator Serwisu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. treść zgłoszonych informacji niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  3. skutków udostępniania loginu i hasła osobom nieuprawnionym;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Serwisu nie był  w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności lub nieprawidłowym działaniem Serwisu.
 5. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.


§ 5 Polityka prywatności w Serwisie

 1. Administrator  Serwisu chroni prywatność Użytkowników Serwisu, w szczególności ich dane osobowe, poprzez odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające naruszeniu prywatności Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator Serwisu informuje Użytkownika Serwisu przed rejestracją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu  prowadzenia Serwisu oraz zgłoszonej w nim sprawy administracyjnej.
 4. Rejestracja do Serwisu lub zgłoszenie bez rejestracji  wymaga od Użytkownika Serwisu wyrażenia   zgody  na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administrator  Serwisu zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych dotyczących Użytkownika Serwisu organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 6. Poza przypadkami wskazanymi w z ust. 5 dane osobowe Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika Serwisu.
 7. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 8. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i  uzupełniania. 
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do podejmowania dodatkowych środków ochrony danych osobowych, poza tymi opisanymi w polityce.


§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania dotyczące użytkowania Serwisu oraz zgłaszanie problemów należy kierować na adres poczty elektronicznej: ngo@um.opole.pl lub na adres korespondencyjny: Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu 45-011, ul. Koraszewskiego 7-9.
 2. Użytkownik Serwisu korzysta w każdym czasie i z zakresu z Serwisu wedle własnego uznania, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Brak akceptacji Regulaminu, w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności uniemożliwia korzystanie z Serwisu i zgłaszanie problemów.
 4. Regulamin i jego zmiany są  podawane  do publicznej wiadomości na stronie: www.opole.pl.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 7. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne dla Użytkowników Serwisu.
 8. Zgłoszenie zawierające informacje niezgodne z prawem, naruszające zasady współżycia społecznego Administrator Serwisu będzie usuwał bez powiadamiania ich autorów. Prawo to obejmuje także zakładanie kont w innym celu niż zgłaszanie potrzeb. W razie poważnego naruszenia prawa, czy podejrzenia o popełnieniu przestępstwa Administrator Serwisu poinformuje o powyższym organy ścigania.
 9. Nie jest dopuszczalne zakładanie konta na rzecz innej osoby bez jej zgody.
 10. Użytkownik Serwisu ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie.
 11. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do  korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego,  postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników Serwisu;
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych Użytkowników Serwisu;
  3. nie podawania informacji nieprawdziwych;
  4. zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 12. Wszelkie informacje o naruszeniach prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Serwisu  należy kierować na adres wskazany w ust. 1.