Deklaracja dostępności Mapa Potrzeb Opola

Urząd Miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mapa Potrzeb Opola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • https://potrzeby.opole.pl/zgloszenie/dodaj - w zakładce „Zdjęcia/Notatki” - Brak możliwości zaznaczenia guzików „dodaj” oraz „usuń wszystkie” za pomocą skrótów klawiaturowych oraz tabulatora.
 • https://potrzeby.opole.pl/rejestracja/start - Brak możliwości odsłuchania kodu weryfikacji lub alternatywy w postaci obrazkowej weryfikacji CAPTCHA. Błąd istotny
 • https://potrzeby.opole.pl/mapa - mapa wyświetlona w trybie „Ortofotomapa” - Zdjęcia satelitarne tworzące mapę nie posiadają alternatywnego tekstu. Błąd nieistotny
 • https://potrzeby.opole.pl/mapa - Słaby kontrast przycisku zamknięcia „x” wyświetlania szczegółów zdarzenia na mapie. – Problem rozwiązuje zmiana trybu wyświetlania strony na „wysoki kontrast”. Błąd nieistotny
 • https://potrzeby.opole.pl/zgloszenie/lista - Brak możliwości zaznaczenia guzika „odśwież” za pomocą tabulatora. Alternatywną opcją odświeżenia strony i jej zawartości jest klawisz „F5”.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 powyższej ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Ozimek.
 • E-mail: mczk@um.opole.pl
 • Telefon: 775411340

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: +48774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Opola udostępnia następujące aplikacje mobilne: