Regulamin strony

 

Regulamin korzystania

z Serwisu  „Mapa potrzeb Opola”  

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez mieszkańców Miasta Opola, zwanych dalej „Użytkownikami Serwisu” z serwisu internetowego dostępnego w wersji mobilnej na urządzenia mobilne z systemem Android oraz poprzez stronę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl, zwanym dalej „Serwisem”.

2.      Serwis jest zarządzany poprzez przeglądarkę internetową. 

3.      Korzystanie z Serwisu polega na:

1)     przeglądaniu aktualnych zgłoszeń w Serwisie ;

2)     dodawaniu nowych zgłoszeń przez niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu;

3)     rejestrowaniu się do Serwisu w celu utworzenia konta Użytkownika Serwisu;

4)     logowaniu się przez Użytkownika Serwisu na konto przy użyciu loginu oraz hasła i korzystanie z Serwisu jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu.

4.      Właścicielem i administratorem Serwisu jest Miasto Opole, zwane dalej„Administratorem Serwisu”. 

5.       Serwis umożliwia mieszkańcom Miasta Opola zgłaszanie problemów i potrzeb
(dewastacji, uszkodzeń, usterek i awarii )  za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej „Mapa potrzeb Opola”.

6.       Podstawowy zakres zgłaszanych problemów i potrzeb obejmuje:

                                    
  1)uszkodzenia i dewastacje

       2) drogi

       3) lokale

        4) zieleń

        5) porządek i bezpieczeństwo

       6)  dzikie wysypiska;

        7) odpady komunalne

       8) elektroodpady

       9) oświetlenie

      10) studzienki ( wszystkie)

       11) przystanki / wiaty

      12) place zabaw

       13) wybiegi dla psów

       14 )obiekty sportowe

       15) odśnieżanie

      16) znaki ruchu drogowego

       17) inne

 

7.       Zgłoszenia nieprecyzyjne,wulgarne, inwestycyjne ( niebędące dewastacją, uszkodzeniem,usterką czy awarią)  nieleżące w kompetencjach Wydziałów Merytorycznych UM Opola oraz podległych jednostek  będą odznaczane jako zgłoszenia błędne i nie będą rozpatrywane.

8.      Korzystanie z Serwisu przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

9.      Każde zgłoszenie w Serwisie ma charakter sprawy administracyjnej

 

§ 2

Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

1.   Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet lub aplikacji mobilnej. 

2.   Dostęp jest możliwy w drodze rejestracji i następnie logowania albo bez rejestracji.

3.   Proces rejestracji Użytkownika Serwisu możliwy jest wyłącznie z  poziomu aplikacji WWW.

4.   W procesie rejestracji zakładane jest konto do wielokrotnego korzystania z Serwisu
po uprzednim zalogowaniu.   

5.   Rejestracja w serwisie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dot. Polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Serwisu.

6.   Korzystanie z serwisu bez rejestracji poprzez sieć Internet wymaga podania  adresu e-mail lub numeru telefonu.

7.   Korzystanie z serwisu bez rejestracji poprzez aplikację mobilną wymaga podania adresu e-mail.  

8.   Aplikacja mobilna dostępna jest tylko dla smartfonów i tabletów Android w sklepie Google Play - pod adresamihttps://play.google.com/apps/testing/pl.net.abakus.mpo. Użytkownicy smartfonów czy tabletów innych typów (iOS -iPhone, Windows Mobile) mogą korzystać z Serwisu przez przeglądarkę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl,zainstalowanąnatych urządzeniach. 

9.   Użytkownicy smartfonów i tabletów Android mogą również korzystać z Serwisu przez przeglądarkę internetową pod adresem https://potrzeby.opole.pl,zainstalowanąnatych urządzeniach.

10.   Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien:

1)     używać aktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych dostępnych w danym momencie na rynku;

2)     korzystać z urządzeń mobilnych Android w wersji 4.0.3 i nowszej.

3)  Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik Serwisu, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Serwisu korzystanie z Serwisu.


§ 3

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 

1.   Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem,w tym Polityki prywatności, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz zgodnie celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Miasta Opola i jego mieszkańców.

2.   Użytkownik Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:

1)       korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2)       korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników Serwisu lub dla Miasta Opola,  z poszanowaniem przysługujących im praw.

 

 

§ 4

Odpowiedzialność Administratora Serwisu

 

1.   Administrator Serwisu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania i ochronę danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2.   Administrator Serwisu nie gwarantuje stałej dostępności do Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania w szczególności ze względu na okoliczności wymienione w ust. 3 oraz przerw w funkcjonowaniu wywołanych siłą wyższą.

3.   Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz funkcji Serwisu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa,czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu).

4.   Administrator Serwisu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

1)   sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

2)   treść zgłoszonych informacji niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

3)   skutków udostępniania loginu i hasła osobom nieuprawnionym;

4)   szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Serwisu nie był  wstanie zapobiec;

5)    jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu,w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności lub nieprawidłowym działaniem Serwisu;

5.   Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 


§ 5

Polityka prywatności w Serwisie

 

 

1.       Administrator Serwisu chroni prywatność Użytkowników Serwisu, w szczególności ich dane osobowe, poprzez odpowiednie rozwiązania technologiczne,zapobiegające naruszeniu prywatności Użytkowników Serwisu.

2.       Administrator Serwisu informuje Użytkownika Serwisu przed rejestracją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.

3.       Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu  prowadzenia Serwisu oraz zgłoszonej w nim sprawy administracyjnej.

4.       Rejestracja do Serwisu lub zgłoszenie bez rejestracji wymaga od Użytkownika Serwisu wyrażenia   zgody  nagromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

5.       Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych dotyczących Użytkownika Serwisu organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

6.       Poza przypadkami wskazanymi w z ust. 5 dane osobowe Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika Serwisu.

7.       Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zgodnie z ustawą z dnia 27sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z2016 r. poz. 922) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

8.       Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i  uzupełniania.   

9.       Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do podejmowania dodatkowych środków ochrony danych osobowych, poza tymi opisanymi w polityce.


§ 6

Postanowienia końcowe

 

1.       Wszelkie zapytania dotyczące użytkowania Serwisu oraz zgłaszanie problemów należy kierować na adres poczty elektronicznej: mczk@um.opole.pl lub na adres korespondencyjny: Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola, ul. Sempołowskiej 3, 45-044 Opole.

2.       Użytkownik Serwisu korzysta w każdym czasie i z zakresu z Serwisu wedle własnego uznania,z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie.  

3.       Brak akceptacji Regulaminu, w tym postanowień dotyczących Polityki prywatności uniemożliwia korzystanie z Serwisu i zgłaszanie problemów.

4.       Regulamin i jego zmiany są  podawane  do publicznej wiadomości na stronie:www.opole.pl.

5.       Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.   

6.       Korzystanie z Serwisu podlega wyłącznie prawu polskiemu.

7.       Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne dla Użytkowników Serwisu.

3.       Zgłoszenie zawierające informacje niezgodne z prawem, naruszające zasady współżycia społecznego Administrator Serwisu będzie usuwał bez powiadamiania ich autorów. Prawo to obejmuje także zakładanie kont w innym celu niż zgłaszanie potrzeb. W razie poważnego naruszenia prawa, czy podejrzenia o popełnieniu przestępstwa Administrator Serwisu poinformuje o powyższym organy ścigania.

4.       Nie jest dopuszczalne zakładanie konta na rzecz innej osoby bez jej zgody. 

5.       Użytkownik Serwisu ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie. 

6.       Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do  korzystania z Serwisu zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego,  postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

1)        działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników Serwisu;

2)        niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych Użytkowników Serwisu;

3)        niepodawania informacji nieprawdziwych;

4)        zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

7.       Wszelkie informacje o naruszeniach prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Serwisu należy kierować na adres wskazany w ust. 1.